Midway

Một video quá ý nghĩa và có thể chạm đến tim của những người nào thật sự có tim.

Mình vốn vô cùng kỳ thị việc vứt rác bừa bãi, thế nên xem video này đã khóc.

Oh, What if we die like that.

One thought on “Midway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s