Con gái

có những khi chỉ muốn im lìm như những cái cây để không phải nói những lời thương tổn và đắng nghét. 

Bài học kiềm chế sao học hoài, học mãi mà không nhớ.Ảnh

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s